IAP-25. Vai ir iespējams konsultācijas/konsultatīvo atbalstu projektā īstenot arī attālināti?


Jā, bet tam ir jābūt saskaņā ar semestra sākumā izdotu izglītības iestādes rīkojumu. Izglītības iestāde rīkojumā “Par projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu” nosaka kārtību, kādā, atbilstoši šajā semestrī apstiprinātajiem IAP, tiks organizēta konsultāciju īstenošana - klātienē vai attālināti (kādā platformā, kā tiks iegūti apliecinājumi (kādi) par attālināti īstenotajām konsultācijām, u.c.)

NB! Apliecinājumam par notikušo attālināto konsultāciju ir jābūt saskaņā ar apliecinājuma veidu, kāds ir noteikts izglītības iestādes rīkojumā.