IKVD konkurss projekta finansista amatam darbam Rīgā


Lai nodrošinātu „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta īstenošanu, Izglītības kvalitātes valsts dienests izsludina atklātu konkursu uz finansista amatu darbam Rīgā.

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot un sagatavot projekta detalizētu budžetu, tā grozījumus un pavaddokumentāciju apstiprināšanai, kā arī sagatavot finanšu pārskatus u.c. dokumentus iesniegšanai projekta ieviešanas kontroles institūcijām;
 • plānot un kontrolēt projekta finanšu resursu sadali un izstrādāt priekšlikumus finansiālās darbības pilnveidošanai saskaņā ar projekta mērķi, aktivitātēm un rezultātiem, ievērojot projekta īstenošanas termiņus un budžeta izlietojumu atbilstoši finansēšanas plānam;
 • piedalīties projekta atskaišu dokumentācijas izstrādē, vienošanās grozījumu pieprasījumu izstrādē un citu ar projektu saistītu dokumentu izstrādē;
 • ievērot projekta īstenošanas termiņus un budžeta izlietojumu atbilstoši finansēšanas plānam;
 • piedalīties projekta iepirkumu komisijas sēdēs;
 • organizēt un vadīt sadarbības partneru finansiālās darbības novērtēšanu un kontroli;
 • sagatavot maksājuma pieprasījumu par pārskata periodu saskaņā ar noteikto laika grafiku.
 • nodrošināt operatīvo finanšu analīzes atskaišu sagatavošanu tiešajam vadītājam, vadības apspriedēm;
 • veikt budžeta izpildes analīzi un sagatavot priekšlikumus budžeta līdzekļu izlietošanas efektivitātes paaugstināšanai;

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • finansista pienākumu veikšanai atbilstošā izglītība;
 • amata pienākumiem atbilstoša profesionālā pilnveide un tālākizglītība;
 • darba pieredze finansista darbā, kas saistīta ar ES projektu īstenošanu vai projektā ar citu ārvalsts finansējumu (vēlams projektos, kas saistīti ar izglītību), vismaz 2 gadi;
 • darba pieredze darbā valsts pārvaldes iestādē vai pašvaldībā vai vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai regulārā sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības iestādēm, vismaz 3 gadi;
 • vēlama pieredze darbā ar grāmatvedības programmu “Horizon”;
 • patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • sagatavot un noformēt dokumentus;
 • apstrādāt, apkopot, analizēt liela apjoma informāciju un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • veidot klientorientētu komunikāciju un saskarsmi;
 • informācijas tehnoloģiju un biroja tehnikas pārzināšana un lietošana;
 • vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
 • zināšanas par valsts pārvaldes darbu.

Piedāvājam:

 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • darba vietu Vecrīgā;
 • pilna laika darba slodzi;
 • amats klasificēts 12.1 saimē, IIIA līmenī, 11.algu grupa.
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • darbu līdz 2022.gada 31.decembrim.

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstuli – motivāciju, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) un darba pieredzi apliecinošus dokumentus) iesniegt personīgi Izglītības kvalitātes valsts dienestā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā, LV-1050, vai nosūtīt uz e-pasta adresi pmp@ikvd.gov.lv ar norādi „Konkursam”. Tālrunis uzziņām 29144052.

Dokumentu iesniegšanas pēdējā diena ir 2019.gada 13.septembris.

Sazināsimies ar otrās kārtas pretendentiem, kuru izglītība, profesionālā kvalifikācija un prasmes atbilst šajā amata sludinājumā noteiktajām prasībām un, kuri tiks aicināti uz darba interviju.