IKVD konkurss projekta vecākā eksperta amatam darbam Rīgā


Lai nodrošinātu „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta īstenošanu, Izglītības kvalitātes valsts dienests izsludina atklātu konkursu uz projekta vecākā eksperta amatu darbam Rīgā.

Galvenie amata pienākumi:

 • Konsultēt par projekta aktivitāšu īstenošanu:

priekšlaicīgi mācību pametušo risku (PMP) grupu, t.sk, PMP risku novēršanas pamatpasākumi un uzraudzība;

pašvaldību un izglītības iestāžu sadarbība PMP riska mazināšanā, pamatojoties uz sadarbības sistēmas aprakstu, kas raksturo sadarbību ar valsts, pašvaldības iestādēm un izglītības iestādēm, kā arī identificētajiem individuālajiem atbalsta pasākumiem PMP riska mazināšanā;

PMP riska mazināšanai īstenojamo atbalsta pasākumu republikas pilsētu un novadu pašvaldībās un izglītības iestādēs īstenošanu un atbalsta piešķiršanas kārtības tiesiskajiem aspektiem un nodrošināšanu;

pasākumu norisei pašvaldībā un izglītības iestādē, akcentējot vecāku iesaistīšanu PMP risku novēršanā;

ieteikumu izstrādes procesa gaita pedagogiem, klašu / grupu audzinātājiem, kā arī izglītojamo atbalsta personālam konsultatīvā atbalsta sniegšanai dažādās situācijās;

agrīnās brīdināšanas sistēmas (individuālo risku noteikšanas un novēršanas iespējas, izmantojot konsultēšanas praksi) lietošana;

 • Sekot individuālo atbalsta modeļu pielietošanai darbā ar PMP riska grupu un sniegt konsultācijas modeļu pielietošanas gaitā;
 • Koordinēt un vadīt supervīziju norisi izglītības iestādēs;
 • Koordinēt un vadīt izglītības iestāžu sagatavoto individuālo atbalsta plānu apstiprināšanu;
 • Pēc nepieciešamības piedalīties projekta īstenošanas novērtēšanas vizītēs pie sadarbības partneriem un sagatavot ziņojumu projekta vadībai;
 • Līdzdarboties projekta aktivitāšu ieviešanā un līdzdarboties projekta satura ieviešanā atbilstoši projektā izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem;
 • Piedalīties projekta vadības grupas sanāksmēs un projekta partneru sanāksmēs;
 • Aktualizēt projekta saturiskos jautājumus, analizēt tos, balstoties uz pētniecības praksi Latvijā un ārvalstīs;
 • Sagatavot ziņojumus, prezentācijas un citus materiālus projekta kontekstā.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • maģistra grāds sociālās, humanitārās zinātnēs, pedagoģijā vai izglītības vadībā;
 • vēlama darba pieredze ESF projektos sadarbībā ar pašvaldībām, izglītības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām;
 • pieredze izglītības, valsts pārvaldes vai projekta darbā ne mazāk kā viens gads;
 • izglītību regulējošo normatīvo aktu pārzināšana un prasme tos pielietot praktiskajā darbībā;
 • prasme analizēt informāciju un patstāvīgi pieņemt lēmumus, panākt izvirzīto uzdevumu savlaicīgu izpildi, kā arī spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
 • prasme sadarboties, strādāt komandā, vadīt savu darbu intensīvos darba apstākļos;
 • labas lietotājprasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku;
 • teicamas komunikācijas un argumentācijas prasmes, t.sk. teicamas latviešu valodas zināšanas (mutvārdos un rakstos).

Piedāvājam:

 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • darba vietu Vecrīgā;
 • pilna laika darba slodzi;
 • amats klasificēts 35.saimē, III līmenī, 10.algu grupa;
 • veselības apdrošināšanu;
 • darbu līdz 2022. gada 31. decembrim (pārbaudes laiks 3 mēneši).

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstuli – motivāciju, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) un darba pieredzi apliecinošus dokumentus) iesniegt personīgi Izglītības kvalitātes valsts dienestā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā, LV-1050, vai nosūtīt uz e-pasta adresi ikvd@ikvd.gov.lv ar norādi „Konkursam”. Tālrunis uzziņām 29144052.

Dokumentu iesniegšanas pēdējā diena ir 2019. gada 13. septembris.

Sazināsimies ar otrās kārtas pretendentiem, kuru izglītība, profesionālā kvalifikācija un prasmes atbilst šajā amata sludinājumā noteiktajām prasībām un kuri tiks aicināti uz darba interviju.