Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēs tiek nodrošinās konsultatīvais atbalsts


2020./2021.m.g. 2.semestrī Mežvidu, Mērdzenes un Salnavas pamatskolas turpina, bet Kārsavas vidusskola uzsāk īstenot Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Kārsavas novada pašvaldībā darbu projektā koordinē izglītības metodiķe Vaira Šicāne, Mežvidu pamatskolā-skolotāja Jolanta Silicka, Mērdzenes pamatskolā- skolotāja Antoņina Zlidne, Salnavas pamatskolā -direktora p.i. Silvija Geidāne un Kārsavas vidusskolā-direktora vietniece audzināšanas jomā Ludmila Oļipova.

Projekta darbības paredz, ka katram projektā iesaistītajam skolēnam tiek nodrošināts konsultatīvais atbalsts, saskaņā ar individuālo atbalsta plānu (turpmāk – IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

2020./2021.m.g. 2.semestrī Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēs sagatavoti un tiek ieviesti 34 IAP:

  • Kārsavas vidusskolā –10 IAP;
  • Mežvidu pamatskolā- 9 IAP;
  • Mērdzenes pamatskolā –5 IAP;
  • Salnavas pamatskolā- 10 IAP.

IAP sagatavoja un to uzraudzību veic: Mežvidu pamatskolā- skolotājas Jolanta Silicka un Rita Pintāne, Mērdzenes pamatskolā- skolotāja Antoņina Zlidne, Salnavas pamatskolā -direktora p.i. Silvija Geidāne un skolotāja Valentīna Kirsanova, Kārsavas vidusskolā-psiholoģe Ilona Sutra.

Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu 5.-12.klašu skolēniem, kas iesaistīti projektā 2020./2021.m.g. 2.semestrī, konsultatīvais atbalsts tiek sniegts attālināti līdz mācību atsākšanai klātienē, saskaņā ar valdības rīkojumu.

Kārsavas Novada vēstis, 2021. gada 19.februāris