PuMPuRS komanda meklē papildspēkus (http://www.pumpurs.lv/lv/pumpurs-komanda-mekle-papildspekus-0)


Lai nodrošinātu „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta īstenošanu, Izglītības kvalitātes valsts dienests izsludina atklātu konkursu uz projekta dokumentu pārvaldības speciālista/es amatu darbam Rīgā.

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt projekta dokumentu pārvaldību atbilstoši normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām;
 • Atbilstoši kompetencei uzturēt projekta informācijas sistēmu;
 • Veikt projekta personāla darba laika uzskaiti;
 • Vākt, uzkrāt un apkopot informāciju saskaņā ar projekta aktivitāšu (sanāksmju, konferenču, semināru, darbnīcu, supervīziju u.c.) uzdevumiem;
 • Nodrošināt projekta dokumentu kārtošanu, nepieciešamības gadījumā, organizēt kļūdainas vai neprecīzas informācijas par projektu labošanu;
 • Piedalīties projekta vadības grupas sanāksmēs un projekta partneru sanāksmēs un veikt to satura dokumentēšanu;
 • Piedalīties kārtējo un noslēguma pārskatu sagatavošanā;
 • Atbilstoši kompetencei sagatavot dokumentu projektus (vēstules, veidlapas, reģistrus u.c.);
 • Pieņemt apmeklētājus un piedalīties projekta aktivitāšu organizācijā;
 • Veikt citus projekta vadītāja noteiktos uzdevumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • dokumentu pārvaldības speciālista pienākumu veikšanai atbilstošā izglītība;
 • darba pieredze izglītības, valsts pārvaldes vai projekta darbā ne mazāk kā 2 gadi;
 • pieredze klientorientētā komunikācijā un saskarsmē;
 • dokumentu pārvaldības regulējošo normatīvo aktu pārzināšana un prasme tos pielietot praktiskajā darbībā;
 • prasme analizēt informāciju un patstāvīgi pieņemt lēmumus, panākt izvirzīto uzdevumu savlaicīgu izpildi, kā arī spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • zināšanas konfliktu risināšanā;
 • prasme sadarboties, strādāt komandā, vadīt savu darbu intensīvos darba apstākļos;
 • labas lietotājprasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku;
 • teicamas komunikācijas un argumentācijas prasmes, t.sk. teicamas latviešu valodas zināšanas (mutvārdos un rakstos).

Piedāvājam:

 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • darba vietu Vecrīgā, Doma laukumā 8a;
 • pilna laika darba slodzi;
 • amats klasificēts 18.3 saimē, III līmenī, 8.algu grupa.
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • darbu līdz 2022. gada 31. decembrim.

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstuli – motivāciju, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) un darba pieredzi apliecinošus dokumentus) iesniegt personīgi Izglītības kvalitātes valsts dienestā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā, LV-1050, vai nosūtīt uz e-pasta adresi pmp@ikvd.gov.lv (mailto:pmp@ikvd.gov.lv) ar norādi „Konkursam”. Tālrunis uzziņām 28684847.

Dokumentu iesniegšanas pēdējā diena ir 2019. gada 20. septembris

Sazināsimies ar otrās kārtas pretendentiem, kuru izglītība, profesionālā kvalifikācija un prasmes atbilst šajā amata sludinājumā noteiktajām prasībām un kuri tiks aicināti uz darba interviju.

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/140/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/pumpurs-komanda-mekle-papildspekus-0