Atklāta saruna ir pamats problēmu risināšanai skolā! (http://www.pumpurs.lv/lv/atklata-saruna-ir-pamats-problemu-risinasanai-skola)


Bieži skolotājiem, kuri tiek uzrunāti dalībai supervīzijās, šķiet, ka supervīzija ir viens no kontroles mehānismiem, kura laikā tiks pārbaudīts tas - cik labi viņš spēj tikt galā ar saviem pienākumiem vai emocijām! Nē! Supervīzija ir  lieliska iespēja stiprināt skolas personālu kā komandu un veicināt savstarpējo sadarbību kopēja mērķa sasniegšanai. Uz svarīgākajiem jautājumiem par supervīziju atbild projekta PuMPuRS supervizore - Līga Zvaigzne.

 

 

Līga, lūdzu pastāsti par to – kas ir un kas nav supervīzija?

Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību. Profesionālās efektivitātes paaugstināšana ir supervīzijas galvenais rezultāts, kas var ietvert dažādu jautājumu risināšanu: profesionālo robežu apzināšanās, rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās, attiecību veidošana ar kolēģiem, padotajiem, klientiem, sadarbība komandā, darba stratēģijas, stresa faktoru un izdegšanas mazināšana un daudzi citi jautājumi, kas aktualizējas ikdienas darbā.

Supervīzija nav vienkārša parunāšanās. Supervīzija nav pašterapija. Supervīzija nav kontrole.

Līga, kādēļ supervīzija ir nepieciešama palīdzošām profesijām?

Supervīzija ir radoša un strukturēta vide, kurā grupā tiek atbalstīta un attīstīta profesionāļa darbība attiecībā uz praktiskiem, teorētiskiem, emocionāliem, ētiskiem u.c. jautājumiem, akcentējot profesionālās dzīves pieredzes daudzveidību. Supervīzijas laikā norit pieredzes, zināšanu un informācijas apmaiņa, jaunu ideju ģenerēšana, tiek meklēti risinājumi, sniegta un saņemta atgriezeniskā saite, lai nenestu citu problēmas uz saviem pleciem vai mājām, lai neizdegtu.

Kāda ir veiksmīgas un produktīvas supervīzijas atslēga?

Sadzirdēt supervizējamā vēlmes, dot laiku un telpu būt ar sevi, kolēģiem un savām domām, jūtām un vajadzībām. Radīt drošības sajūtu par konfidencialitāti. Kur nav pareizu vai nepareizu atbilžu. Dažādu viedokļu pieņemšana. Radošums, atvērtība un uzticēšanās.

Kādi izaicinājumi un grūtības var sagaidīt supervīzijas dalībniekus?

Viens no lielākajiem izaicinājumiem un grūtībām supervizējamajiem ir sākt domāt par sevi, novērtēt sevi un paslavēt sevi. Jo palīdzošajās profesijās mēs esam pieraduši domāt par citiem, nevis sevi.

Kā tu raksturotu savu pieredzi, nodrošinot supervīzijas izglītības iestādēs projekta ietvaros?

Kaut supervizors esmu kopš 2015. gada, projekta ietvaros bija mana pirmā pieredze, kā supervizoram darbā ar pedagogiem. Iepriekš, kā supervizors supervīzijas vadīju tikai sociālā darba speciālistiem, jo mana pamatprofesija ir sociālais darbinieks, bet tā kā palīdzošās profesijās sasaistošais ir atbalsta sniegšana, komunikācija un bērna intereses, tad šie kopsaucēji mums ir ļāvuši viens otru papildināt, lai veiksmīgi sadarbojoties tiktu nodrošinātas bērnu intereses. Tā kā, varu teikt, ka šis projekts man ir ļāvis augt un pilnveidoties, kā profesionālim.

Paldies!

 

Informācija par supervīzijām ir pieejama šeit (http://www.pumpurs.lv/lv/supervizijas).

Ja Jūsu izglītības iestāde ir saskārusies ar grūtībām un Jūsu pedagogiem un atbalsta personālam ir nepieciešama supervīzija, lūgums sazināties ar Līgu Zvaigzni (liga_zvaigzne@inbox.lv), lai uzzinātu par iespēju pieteikt supervīziju projekta ietvaros!

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/299/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/atklata-saruna-ir-pamats-problemu-risinasanai-skola