Projektā "PuMPuRS" iesaistījušās jau 260 skolas (http://www.pumpurs.lv/lv/projekta-pumpurs-iesaistijusas-jau-260-skolas)


16. martā aprit gads, kopš Latvijā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros individuālu atbalstu saņem skolēni ar risku nepabeigt skolu. Šobrīd projektā ir iesaistījušās 49 pašvaldības un 31 valsts profesionālās izglītības iestāde, kopumā aptverot 260 skolas. Kopš projekta sākuma individuālais atbalsta plāns izveidots jau 6000 skolēniem, taču paredzams, ka līdz mācību gada beigām projektā iesaistīto skaits būs vēl lielāks. Kopumā sešu gadu laikā visā Latvijā paredzēts īstenot vairāk nekā 64 000 individuālos atbalsta plānus skolēniem, aptverot vismaz 614 izglītības iestādes.

Projektā iesaistās skolas, kurās ir skolēni ar vienu vai vairākām pazīmēm, kas liecina par risku (http://www.pumpurs.lv/informativie-materiali/params/post/1437493/esi-verigs---atpazisti-riskus) priekšlaicīgi pārtraukt mācības. Atbilstoši konkrētajiem riskiem katram no šiem skolēniem pedagogs veido individuālo atbalsta plānu vienam semestrim, kuru pēc nepieciešamības var pārskatīt un turpināt darbu ar skolēnu arī nākamajos semestros. Atbalsta pasākumi var ietvert, piemēram, konsultācijas mācību priekšmetos, speciālistu vai asistenta palīdzību, kā arī nepieciešamo skolas lietu, transporta un ēdināšanas nodrošināšanu.

Projekta vadītāja Gunta Kraģe: “Mums ir gandarījums, par to, ka skolas uztver atbalsta pasākumus kā noderīgus un vajadzīgus, un pieaug izpratne par individuālas pieejas nozīmi. Visbiežāk skolas izmanto iespēju sniegt papildu individuālās konsultācijas mācību priekšmetos – kādam jāapgūst iepriekšējos gados neapgūtais, citam savukārt vajadzīga atšķirīga pieeja mācību satura izskaidrošanā. Dažbrīd nepieciešams tikai nedaudz individuālas palīdzības, lai skolēns pārvarētu kādas grūtības vai arī nemīlams priekšmets beidzot kļūtu saprotams. Individuāli strādājot uzlabojas arī skolēnu un skolotāju savstarpējā komunikācija un sadarbība.

Otrs biežāk izmantotais atbalsta veids ir psihologa konsultācijas. Situācijas, ar kurām sastopamies, ir visdažādākās – konflikti ar klasesbiedriem, agresija, motivācijas trūkums, vecāku atkarības vai prombūtne ārzemēs. Projektā iesaistītās skolas atzinīgi vērtē iespēju problēmu risināšanā pēc nepieciešamības iesaistīt arī logopēdu, sociālo pedagogu, pedagoga palīgu vai citu atbalsta personālu. Trešais populārākais atbalsta veids ir transporta un naktsmītņu izdevumu kompensācija, kas visbiežāk nepieciešama profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem.”

Projekts “PuMPuRS” veidots ar mērķi ne tikai sniegt individuālu atbalstu skolēniem, bet arī atbalstīt pedagogus darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska skolēniem un veicināt kopīgi veidotās atbalsta sistēmas ilgtspēju. Šogad uzsāktas supervīzijas un darbnīcas projektā iesaistītajam skolu personālam, kā arī tiks izstrādāti vairāki metodiskie materiāli, piemēram, par konsultēšanu, darbu ar vecākiem, konfliktu un problēmsituāciju risināšanu. Paredzēts arī īstenot profesionālās kompetences pilnveides programmas pedagogiem. Lai atvieglotu skolu iesaistīšanos projektā, uz katru no projektā iesaistītajām skolām dodas projekta eksperti, seminārā sniedzot informāciju un atbildot uz visiem neskaidrajiem jautājumiem.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība vairumā gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu turpmāko dzīvi. Līdz šim veiktajos pētījumos (http://www.izm.gov.lv/lv/publikacijas-un-statistika/petijumi) izkristalizējušies biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/62/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/projekta-pumpurs-iesaistijusas-jau-260-skolas