Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā varēs iesaistīt vairāk pedagogu


Pašvaldībām turpmāk būs vienkāršāk iesaistīt pedagogus papildu darbā projektā, lai palīdzētu priekšlaicīgas mācību pamešanas riska grupas jauniešiem palikt skolas solā un iegūt izglītību – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas 2017. gada 5. septembrī apstiprināti valdībā.

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, ko skolu vidē pazīst ar nosaukumu “PuMPuRS”, ir paredzēta pedagogu un pedagoģiskā atbalsta personāla iesaiste papildus viņu tiešajiem darba pienākumiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, tādējādi cenšoties mazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot dažādus preventīvus pasākumus. Pedagogu un pedagoģiskā atbalsta personāla iesaiste plānota arī Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kur atbalsts vērsts uz skolēnu mācību sasniegumu paaugstināšanu vispārējās izglītības iestādēs.

Pieņemtie grozījumi paredz pedagogu un atbalsta personāla iesaistes atlīdzības izmaksas segt no projektu tiešajām izmaksām un atceļ iepriekš noteikto ierobežojumu par personāla iesaisti projektu īstenošanā vismaz 30 procentu apmērā no normālā darba laika. Pēc noteikumu stāšanās spēkā pašvaldības kā projektu sadarbības partneri varēs daudz brīvāk iesaistīt pedagogus, speciālos pedagogus, psihologus un logopēdus projektu īstenošanā, nodrošinot plašāku pedagogu un atbalsta personāla iesaisti un savlaicīgi sniedzot jaunietim nepieciešamo atbalstu.

Turpmāk pedagoģisko personālu projektā varēs iesaistīt arī uz mazāku daļlaiku, atlīdzības izmaksu šādā gadījumā veicot saskaņā ar pašvaldības personāla atalgojuma politikā noteikto stundas atlīdzības likmi atbilstoši projektā nostrādātajam stundu skaitam. Šādi pedagogu darba un noslodzes projektā atskaites nosacījumi pašvaldībām būs jāpiemēro līdz brīdim, kad tiks apstiprināta vienas vienības izmaksu metodika stundas likmes noteikšanai. Minētās metodikas ieviešana projektu īstenotājiem mazinās administratīvo slogu, nodrošinot vienkāršotu atskaitīšanās procedūru projektu izmaksu attiecināšanai, un, galvenais, neatkarīgi no katras pašvaldības ietvaros piemērotās atlīdzības politikas, nodrošinās vienotu pieeju projektos iesaistīto speciālistu – pedagogu, pedagogu palīgu, speciālo pedagogu, psihologu un logopēdu atlīdzības noteikšanai.

Apstiprinātie noteikumi: https://likumi.lv/ta/id/293315-grozijumi-ministru-kabineta-2016-gada-12-julija-noteikumos-nr-460-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-4-specifiska