Projekts ”Soli pa solim 2020" neformālās mācīšanās aktivitātes Dobeles novada jauniešu izaugsmei"


Soli Pa Solim

Biedrība “Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs “Saspraude”” realizē projektu ”Soli pa solim 2020" neformālās mācīšanās aktivitātes Dobeles novada jauniešu izaugsmei" (Līguma nr. 3-7/09-20VN no 04.08.2020.)”, ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS). Projekta īstenošanas laiks no 01.09.2020-01.09.2021.

Projekta mērķis: veicināt jauniešu uzņēmību, organizējot neformālās mācīšanās aktivitātes, kas pilnveidos viņu personību un vispusīgu attīstību, palīdzēs apzināties savas spējas un prasmes veiksmīgas personiskās dzīves veidošanai, palielinās jauniešu motivāciju turpināt formālo izglītību un veicinās aktīvu līdzdalību vietējā kopienā.

Tiks organizēti pieci neformālās mācīšanās aktivitāšu soļi 2020./2021. mācību gada brīvlaikos, laika posmā starp soļu aktivitātēm dalībnieki veiks uzdevumus, organizēs aktivitātes un regulāri satieksies Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrā, lai pārrunātu uzdevumu izpildi.

Projekta tiešā mērķauditorija: Dobeles novada 18 jaunieši, kuri ir vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 8. klases līdz 11. klasei, kā arī Amatniecības un profesionālās vidusskolas 1. kursa/10. klases izglītojamie, t.sk. 6 priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie, kuri pakļauti ar mācību darbu vai izglītības iestādes vidi saistītiem riskiem (mācīšanās motivācijas trūkums, bezatbildīga attieksme pret skolas apmeklēšanu un neattaisnoti mācību kavējumi, grūtības mācībās, konflikti ar klasesbiedriem, pedagogiem, vardarbība un vecāku vienaldzīga).

Piedaloties projekta aktivitātēs Dobeles novada 18 jaunieši būs papildinājuši zināšanas un attīstījuši prasmes: veidot pozitīvu paštēlu, veiksmīgāk komunicēt un sadarboties grupā, veidot savu viedokli un argumentēti paust to, veiksmīgi pielāgoties dažādām vidēm, organizēt un plānot savu laiku, uzņemties atbildību, pieņemt, plānot un īstenot lēmumus, uzlabot sava darba sniegumu un rezultātus. Projektā iegūtāis palīdzēs viņiem attīstīt veiksmīgai formālās izglītības apgūšanai nepieciešamās iemaņas.

1. projekta solis notiks 2020. gada 20., 21., 22. oktobrī, DJIVC Jauniešu mājā, Brīvības ielā 27.

Projekta koordinātore Inita Neimane, inita.neimane@dobele.lv , 63720282, 29345503