Bērnus nedrīkst pazaudēt. Ir jāturpina sniegt atbalsts!


Lai gan ārkārtējās situācijas ierobežojumi ir veikuši korekcijas arī projekta SAM 8.3.4.  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” PuMPuRS īstenošanā, un atbalsta pasākumus izglītojamiem un skolotājiem klātienē līdz ārkārtējās situācijas beigām nav iespējas nodrošināt, joprojām ikvienai izglītības iestādei, kura ir iesaistījusies projektā, ir iespēja atbalstīt skolēnus un skolotājus.

Šobrīd ir aktualizējušās emocionālās problēmas gan skolēniem, gan vecākiem, gan skolotājiem. Lai situāciju normalizētu, nepieciešama visu pušu iesaiste.

Projekta ietvaros ir pieejams atbalsts gan izglītojamiem, gan pedagogiem. Skolēniem Projektā ir pieejams gan konsultatīvais, gan ekonomiskais atbalsts. Lai realizētu projekta konsultācijas attālināti un tās būtu iespējams attiecināt, nepieciešams direktora rīkojums par konsultāciju organizēšanu attālināti. 

Rīkojumā norāda:

  • kā tiks organizētas attālinātās konsultācijas (e-klasē/skype/whatsapp u.c.);
  • kādi pedagogi organizēs attālinātās konsultācijas;
  • kuriem izglītojamajiem tiks organizētas attālinātās konsultācijas (norāda arī plāna ID kodu);
  • kā izglītojamie apliecinās, ka konsultācija ir saņemta (e-pasts, e-klases ieraksts u.c.).

Skolēniem ir pieejams arī ekonomiskais atbalsts – ēdināšanai, naktsmītnēm un transportam.

Skolas vadība pieņem lēmumu par to, kāda veida ekonomiskais atbalsts skolēnam ir nepieciešams. Kārtība, kādā skolēns var saņemt atbalstu ēdināšanai ir līdzīga pavasarī gūtajai pieredzei. Ja skolēns saņem atbalstu ēdināšanai pašvaldības finansējuma ietvaros, tad šāda paša veida atbalstu no projekta skolēnam nenosaka.

Naktsmītnes un transporta kompensācijas ir piešķiramas tiem bērniem, kuri ārkārtas situācijas laikā dzīvo kopmītnēs vai dienesta viesnīcās. Šiem skolēniem tiek apmaksātas uzturēšanās izmaksas kopmītnēs un transporta izmaksas nokļūšanai uz un no kopmītnēm.

Lai tiktu attiecinātas izmaksas par dienesta viesnīcu/kopmītnēm un transportu, nepieciešamas izglītības iestādes direktora rīkojums.

Šajā, visiem sarežģītajā situācijā, skolēniem visvairāk ir nepieciešams emocionālais atbalsts.

Projekta vadītāja Inese Vilāne uzsver, ka projekta ietvaros ikvienam skolēnam no projekta darbā iesaistītajām 527 skolām, ir iespēja saņemt visa veida konsultācijas. Projekta darbinieki apzinās, ka atbalstu skolēniem var sniegt tikai skolai pieejamo resursu ietvaros. Ir zināms, ka izglītības iestādēs nepietiek atbalsta personāla, psihologu trūkums skolās ir hronisks, skolotāji jau strādā atļauto stundu skaitu, trūkst matemātikas un latviešu valodas skolotāju. Tas viss ietekmē gan skolu ikdienas dzīvi, gan darbu ārkārtas situācijā padara ļoti sarežģītu.

Ir saprotams, ka skolotāji vēlas izglītojamiem sniegt zināšanas un panākt vislabāko iespējamo rezultātu gan eksāmenos, gan ikdienas darbā.

Varbūt šobrīd ir jāpārdomā galvenie uzsvari, vai uzdevumu vietā nav svarīgāk ar bērnu parunāt, lai noskaidrotu, kā skolēns jūtas. Sevišķi svarīgi tas ir tad, ja skolēns  darbā attālināti nepiedalās – nesūta uzdevumus, nepieslēdzas attālināti organizētām stundām, nav sazvanāms.

Projekta darbinieki iesaka skolēniem jau individuālajā atbalsta plānā bez mācību priekšmetu konsultācijām iekļaut atbalsta personāla konsultācijas, ja skolā nav pieejams psihologa atbalsts, bet bērnam ir labs kontakts ar kādu no pedagogiem, plānā vajadzētu iekļaut konsultatīvā atbalsta stundas. Šo atbalsta veidu mēs projektā saucam par sarunām par dzīvi, mūsuprāt bērniem šāds atbalsts ir ļoti nepieciešams. Ļoti svarīgi nodrošināt, ka šādas sarunas nav formālas, bet tiek izrādīta patiesa interese par skolēna ikdienas gaitām.

Šīs konsultāciju stundas tiek uzskaitītas tāpat kā konsultācijas mācību priekšmetos.

Arī tad, ja skolā tiek konstatēts, ka kādam bērnam, kuram nav izveidots individuālais atbalsta plāns, ir nepieciešams emocionāls atbalsts, iesakām izveidot jaunu plānu un iekļaut konsultatīvā atbalsta stundas. Atgādinām, ka individuālos atbalsta plānus iespējams izveidot visa semestra laikā.

Mēs visi cenšamies pielāgoties dzīvei ārkārtas situācijas laikā, gan pieaugušie, gan bērni. Mums jāsaprot, ka pieaugušajiem, skolotājiem un vecākiem, ir jābūt atbalstam bērniem, jo viņi ir visneaizsargātākie. Veidojas situācijas, kad nervozi un aizkaitināti pieaugušie, gribot vai negribot, savas emocijas “pārliek” uz bērnu pleciem, bet viņiem nav pieredzes kā ar to tikt galā.

Šobrīd ir ļoti svarīgi iedrošināt skolotājus ar bērnu vienkārši parunāt. Reizēm tas ir vienīgais iztrūkstošais posms. Nepieciešams, lai ir kāds, kurš bērnu var pamanīt un aprunāties.

Nereti publiskajā telpā izskan informācija, ka projekta piedāvātais atbalsts ir vērtīgs un noderīgs, tomēr administratīvais slogs, ko prasa dalība šādā projektā, esot pārāk liels un apgrūtinot ikdienas darbu ikvienam, kas iesaistās.

Runājot par šo jautājumu, projekta vadītāja Inese Vilāne stāsta, ka no projekta puses ir izdarīts daudz, lai birokrātiskās prasības skolotājiem tiktu samazinātas līdz minimumam. Pašlaik skolotājam, kas īsteno konsultācijas, ir jāaizpilda viena veidlapa, kurā jānorāda konsultācijas datums un tēma, jāparakstās skolotājam un atbalsta saņēmējam. Attālināto mācību laikā skolēna paraksta vietā jāpievieno elektronisks skolēna apliecinājums par saņemto konsultāciju.

Lielāks birokrātiskais slogs ir izglītības iestādes koordinatoriem, jo viņiem mēneša beigās jāiesniedz darba laika uzskaites veidlapa. Tāpat lielāks slogs ir tad, ja izglītojamiem tiek sniegts ekonomiskais atbalsts.

Projekts ir izstrādājis detalizētas vadlīnijas, kurās pieejamas visas veidlapas un nepieciešamās formas, sagatavoti skaidrojoši videomateriāli, kuros soli pa solim aprakstīts viss, kas saistīts ar projekta īstenošanas administratīvo pusi.

Atbalsts skolotājiem

Arī ārkārtas situācijas laikā, projekta darbinieki turpina sniegt atbalstu pedagogiem. Turpinās darbnīcu izglītības iestādēs īstenošana, tiek organizētas supervīzijas projekta darbā iesaistītajām skolām, skolotāji var pieteikties profesionālās kompetences pilnveides programmām. Tāpat skolotājiem ir pieejami metodiskā atbalsta materiāli par dažādām tēmām, šie materiāli ir pieejami projekta tīmekļvietnē.

Atbalsts vecākiem

Projekta darbu nosakošie dokumenti diemžēl neparedz atbalstu ļoti svarīgam sadarbības partnerim – izglītojamo vecākiem. Projekts rada iespēju sagatavot video sižetus, TV raidījumu KLASE, ko ikvienam bija iespēja skatīt Latvijas televīzijas ēterā. Visi Televīzijas raidījumi joprojām ir pieejami gan projekta mājaslapā, gan projekta izveidotajā Youtube kontā. Šajā gadā projekts plāno organizēt reģionālās konferences, lai aktualizētu un stiprinātu skolas un vecāku sadarbību.

Rīgas 25. vidusskolas direktore Inga Nestere atklāj, ka projekts  PuMPuRS jau vairākus gadus ir ļoti nozīmīgs instruments viņas vadītajā skolā, kas ļauj skolotājiem nodrošināt atbalstu skolēniem. “Rīgas 25. vidusskolā, pateicoties skolotāju darbam projektā Pumpurs, daudzi skolēni ir  uzlabojuši zināšanas un mācību sasniegumus. Skolotājiem tas ir nopietns, lielus emocionālus resursus pieprasošs, papildus darbs. Es augstu vērtēju mūsu skolotāju ieguldījumu, nodrošinot individuālās konsultācijas šajā mācību gadā arī  attālinātā darba režīmā. Visi kolēģi, kuru darbs saistīts ar projektiem, zina, ka vienmēr ir jāveic precīzi ieraksti daudzos dokumentos, tas var nepatikt, bet tādas ir prasības. Darba procesā radušies jautājumi, darba procesā arī ir jāatrisina.”

Direktore izsaka milzīgu pateicību un pievienojas arī projekta vadītājas Ineses Vilānes teiktajam, ka projekta atbalsts ir ārkārtīgi nozīmīgs, tā piedāvātās iespējas noteikti ir jāizmanto, jo mēs visi vēlamies, lai bērns, kurš ir nonācis skolā, nepazustu no skolas un nepazaudētu savas dzīves iespējas.