Darbs jaunatnes jomā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem


2020. gadā programmā “PuMPuRS” tika īstenotas 15 profesionālās kompetences pilnveides programmas “Darbs jaunatnes jomā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem", kurās kopā piedalījās 318 dalībnieki – jaunatnes darbinieki, jauniešu atbalsta personas, pedagogi un citi izglītības jomas pārstāvji. Mācību mērķis bija veicināt jaunatnes darbinieku, jaunatnes lietu speciālistu un izglītības iestāžu darbinieku veiksmīgāku sadarbību un attīstīt to kompetences darbam ar PMP riska grupas jauniešiem viņu mācību motivācijas paaugstināšanā.  Mācību programma bija veidota kā neformālās izglītības process, apskatot vairākas psiholoģijas teorijas, nodrošinot iespēju analizēt pieredzes un iekļāva tēmas:

 • Realitātes apzināšanās;
 • Kā atpazīt PMP riska jaunieti?;
 • Ko darīt, ja esi atpazinis PMP riska jaunieti?;
 • Starpinstitucionālā sadarbība;
 • Tālākie soļi.

Darbs ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem nav vienkāršs. Būtiski, ka jaunatnes darbinieks un pedagogs savlaicīgi pamana riska jaunieti un meklē veidus, kā rīkoties. Dažkārt pat maza, daudz laika un resursus neprasoša rīcība var daudz ko mainīt. Viena no būtiskākajām aktivitātēm, kas ļoti var palīdzēt un ko ikviens var realizēt darbā ar PMP riska grupas jaunieti, ir sarunas. Sarunu nozīme tiek uzsvērta gan izglītojošos materiālos, gan psiholoģijas teorijās par atbalstu, un arī šajā programmā sarunām tika veltīta īpaša uzmanība. Tā ietver tādus būtiskus aspektus kā uzticēšanās veidošana, savstarpējā atklātība, empātiska klausīšanās, pieņemšana bez vērtēšanas, jautājumu uzdošana, jūtu atspoguļošana, parafrāzēšana.

Mācībām tika izvirzīts moto “5P: Pamani – Pieej – Parunā – Palīdzi – Paslavē!”, ko daudzi mācību dalībnieki īpaši novērtēja, jo tā ir kā vienkārša formula, kas dalībniekiem pēc mācībām palīdz atcerēties svarīgākos principus un izprast, ko katrs no šiem elementiem nozīmē, un kāpēc tam ir svarīgi pievērst uzmanību darbā ar jauniešiem.

Noteikti svarīgi ir atzīmēt sadarbības nozīmi starp darbā ar jaunatni iesaistītajām pusēm – jaunatnes darbiniekiem, jauniešu atbalsta personām, nevalstisko sektoru, izglītības iesstādēm un citiem sadarbības partneriem. Sadarbojoties un strādājot kopā noteikti iespējams sasniegt labākus rezultātus un kvalitatīvāk atbalstīt un “stiprināt” jauniešus. Būtiski ir saprast, ka jaunietim bieži vien nav svarīga, kāda veida rīcība tiek veikta, bet gan kādas ir attiecības starp pieaugušo un jaunieti, cik patiesi uzticamas, atbalstošas un iedrošinošas tās ir.  Tāpēc, darbā ar PMP riska grupas jauniešiem īpaša uzmanība jāpievērš izvēlētajai metodikai un, lai gan šo mācību galvenais mērķis nebija iepazīstināt dalībniekus ar dažādām metodēm darbā ar jauniešiem, tieši metožu izmantošana, pielietošana un adaptēšana izskanēja kā viens no vislielākajiem dalībnieku ieguvumiem no šīm mācībām. Jo īpaši to novērtēja izglītības jomas pārstāvji, no kuriem liela daļa līdz šim nebija pazīstami ar daudzveidīgo neformālās izglītības metožu klāstu.

Šādas mācības noteikti ir ļoti noderīgas un vajadzīgas, gan lai iegūtu zināšanas par darbu ar PMP riska grupas jauniešiem, gan lai uzklausītu pieredzes stāstus, gan iegūtu jaunus sadarbības partnerus, gan iepazītu jaunas metodes darbam ar jauniešiem. Protams, rezultāti būtu vēl labāki, ja  šādām mācībām varētu atvēlēt vairāk stundu. Vienu mācību noslēgumā dalībniece norādīja: “Būtu tomēr jāierēķina vairāk stundas apmācībām. Tik īsā laikā tik nopietnas tēmas izrunāt ir bezatbildīgi”.

Prieks, ka dalībnieki mācības novērtēja ļoti atzinīgi un saņemtie novērtējumi dod iedvesmu turpmākajam darbam. Kādi bija dalībnieku galvenie ieguvumi? Dalamies ar mazu izvilkumu no izvērtējuma anketām:

 • Metožu un līdzekļu loks darbā ar jauniešiem ir plašāks, nekā pirmajā brīdī var likties;
 • Guvu jaunas, iesaistošas mācību metodes/ aktivitātes, ko izmantošu darbā ar jauniešiem;
 • Ir tik daudz interesantu metožu un tēmu, ko piedāvāt jauniešiem neformālā vidē;
 • Pieredzes apmaiņa un zināšanas par darbu ar PMP riska jauniešiem;
 • Jauni kontakti un sadarbības partneri;
 • Ieguvu motivāciju gan sev, gan jauniešiem;
 • Papildinātas zināšanas par darbu ar jauniešiem/ metodēm. Ar visiem jauniešiem var atrast kopīgu valodu, nepieciešams tikai izmantot īsto metodi;
 • Plašāks un pilnīgāks priekšstats par reālo situāciju dažādās Latvijas skolās, pašvaldībās;
 • Ticību, ka mēs esam jauniešu iedvesmotāji. Komandā ir spēks, tāpēc svarīga ir sadarbība;
 • Pārliecību, ka mēs varam būt atbalsts PMP riska jauniešiem;
 • Padziļinātāka izpratne par to, kā strādāt ar PMP jauniešiem. Jaunas idejas un ierosme darbam ar jauniešiem. Jauni kontakti, norunāti sadarbības pasākumi;
 • Metodes. Komunikācija. Sadarbība;
 • Iegūtas gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskas metodes;
 • PMP riski un to atpazīšana. Sadarbības loma un iespējas. Pieredzes stāsti:
 • Neformālai videi ir ļoti liela pozitīva ietekme. Vispirms jāsāk ar sevi, lai palīdzētu citiem. Mazas vienkāršas lietas kopā veido lielas un labas lietas;
 • Skolām ir aktīvāk jāizmanto iespējas sadarboties ar NVO. Ir iespējami konkrēti risinājumi PMP riskiem. Ir iegūti jauni sadarbības partneri;
 • Izpratne par PMP risku, 5P, Sasadrbības nozīme un iespējas;
 • Ieskats Pumpurs projektā, PMP riski, metodes darbam ar jauniešiem.

Dalībnieku ieteikumi turpmākam darbam un programmām:

 • Prasās vēl vairāk metodes, kā tieši un pareizi strādāt ar PMP riska grupas jaunieti, jo jaunieši ir dažādi un jo vairāk zināmu metožu, jo tu zini labāk, ko pielietot.
 • Noteikti vairāk strādāt ar skolu publiku, lai vairotu izpratni par neformālās izglītības lielo devumu jauniešu pilnveidē kopumā.

Mācības organizēja biedrība “Izglītojošo spēļu un metožu ascoiācija” profesionālās kompetences pilnveides programmas “Darbs jaunatnes jomā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem” ietvaros. Programma ir izstrādāta Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projektā. Projekta Nr. 8.3.40/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Informāciju sagatavoja: mācību koordinatore Ginta Salmiņa