Noslēgušās projekta PuMPuRS supervīzijas


Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros izglītojamiem tika nodrošināts daudzveidīgs atbalsts ar mērķi samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus Latvijas izglītības iestādēs. Papildus tam, atbalsts tika sniegts arī pedagogiem un atbalsta personālam. Projekta īstenošanas laikā izglītības iestādēs tika nodrošinātas supervīzijas, kas palīdzēja pedagogiem un atbalsta personālam tikt galā ar darba izaicinājumiem.

Viens no projekta supervizoriem – Līga Zvaigzne – definē supervīziju kā konsultatīvu atbalstu jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību. Supervizore uzsver, ka profesionālās efektivitātes paaugstināšana ir supervīzijas galvenais mērķis, kas var ietvert dažādu jautājumu risināšanu: profesionālo robežu apzināšanos, rīcības alternatīvu atrašanu konkrētās darba situācijās, attiecību veidošanu ar kolēģiem, sadarbību komandā, darba stratēģijas, stresa faktoru un izdegšanas mazināšanu un daudzus citus jautājumus, kas aktualizējas ikdienas darbā.

Projekta ietvaros kopumā tika nodrošinātas 1330 supervīzijas 595 dažādās izglītības iestādēs. Supervīzijas notika gan klātienē, gan attālināti. Izglītības iestādēm bija iespēja pieteikties vairākām supervīzijām savu iespēju un vēlēšanas robežās.

Supervīziju dalībniekus bija ieinteresēti jautājumos par sadarbību ar izglītojamo vecākiem un aizbildņiem, izglītojamo motivāciju, izdegšanu un resursu trūkumu, kā arī par pašu projektu. Supervizore Līga Zvaigzne min atbalsta personāla trūkumu, nepārdomātu iekļaujošās izglītību politiku, darbinieku pārslodzi un resursu trūkumu kā aktuālus jautājumus projekta īstenošanas laikā. Supervizore uzsver, ka projekta iesaistītie pedagogi un atbalsta personāls kopumā novērtē projekta atbalstu kā noderīgu un uzskata, ka atbalsta pasākumi būtu vēlami arī pēc projekta.

Līga Zvaigzne secina, ka supervīzijas bija ne tikai kā atbalsta pasākums, bet arī kā izaicinājums tiem pedagogiem un atbalsta personālam, kuri nekad nav piedalījušies supervīzijā. Pēc supervizores novērojumiem pedagogi, kuri reiz bija piedalījušies supervīzijās, turpmāk jutās atraisītāki un radošāki, labāk apzinājās savus resursus un bija daudz atvērtāki atbalstam ne tikai saviem izglītojamajiem, bet arī sev.

Projekta komanda aicina atcerēties atbalstīt un stiprināt ne tikai cilvēkus sev apkārt, bet arī neaizmirst par sevi!

Rakstu sagatavoja projekta vecākais eksperts Andrejs Lūkins.