Par motivāciju attālinātās mācībās


Ir iesākusies pēdējā mācību nedēļā šī mācību gada 1.semestrī. Tā norisi būtiski ietekmējusi valstī izsludinātā ārkārtējā situācija, ierobežojumi, kas saistīti arī ar mācību norisi klātienē. Tomēr, ņemot vērā jau pavasarī iegūto pieredzi, arī rudenī projekta ietvaros ikvienam skolēnam, kuram tika izveidots individuālā atbalsta plāns, lai saņemta atbalstu, tas tika nodrošināts, atbilstoši skolas iespējām.

Esošajos apstākļos mācību motivāciju būtiski ietekmē mācīšanās situācija. Lai skolēns iegūtu nepieciešamās zināšanas, sevišķi svarīgs ir individuāls atbalsts skolēniem, kuri vēl pirms ārkārtējās situācijas saskārās ar dažādām mācīšanās grūtībām. Tāpat, nedrīkst aizmirst, ka situācijā, kad ikvienu skolēnu un skolotāju ietekmē dažādie ierobežojumi un nosacījumi, kopējā mācīšanas un mācīšanās spēja ir jāstiprina meklējot dažādus atbalsta mehānismus. Un nozīmīgi, ka atbalsta mehānisms darbojas kompleksi – skola-skolotājs-vecāki-skolēns.Ja kāds no posmiem šajā sadarbības mehānismā ir nepilnvērtīgs, tad motivācijas noturēšana un vajadzības gadījumā stiprināšana nesniedz vēlamo rezultātu.

Piemēram, kā informē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, Daugavpils pilsētas skolotāji, lai motivētu skolēnus iesaistīties, regulāri sazinās un veic skaidrojošo darbu ar visām mācību procesā iesaistītajām pusēm. Attālinātajās stundās skolotāji izmanto daudzveidīgus mācību uzdevumus un stundas formas. Lai padarītu mācību procesu interesantāku, skolotāji veido integrētās mācību stundas. Mācību stundu laikā un pārbaudes darbu laikā atļauts izmantot atgādnes, darba burtnīcu, mācību grāmatu, kā arī veidotas atsevišķas tikšanās tiešsaistē, lai papildus veiktu individuālu skaidrojošu darbu, kā arī atbalstu sniedz atbalsta personāls (speciālais pedagogs, logopēds, psihologs, projekta PuMPuRS komanda). Notiek konsultācijas projekta PuMPuRs ietvaros mācību priekšmetos, kuros novēroti zemi sasniegumi.

Viens no svarīgākājiem motivācijas veicināšanas elementiem attālināto mācību laikā ir atgriezeniskās saites sniegšana un cieņpilna savastarpējā komunikācija. Attālinātu mācību laikā ir jāsaplāno skolēnu iespējām atbilstošu kopējās slodzes apjomu, jāiedibina visiem lietotājiem saprotama un paredzama saziņas sistēma, jāpiedāvā mērķtiecīgu un sistemātisku atbalstu mācībām, kā arī jāparūpējas par sociāli emocionālo atbalstu visām iesaistītajām pusēm.  Ja attālināto mācību laikā skolotājs novēro kāda skolēna aktivitātes samazināšanos, skolēns nepiedalās tiešsaistes mācību stundās, neiesniedz uzdotos darbus vai nav klātesošs mācību procesā, noteikti jāsazinās gan ar skolēnu, gan skolēna vecākiem un par to jāinformē skolas vadība. Šobrīd, kad ir ārkārtīgi sakāpinātas emocijas visām iesaistītajām pusēm, nedrīkst aizmirst, ka motivācija mācīties un grūtības var būt saistītas arī ar ģimenē esošo kopējo situāciju, kad kāds no pieaugušajiem, iespējams, ir palicis bez darba vai gluži pretēji, darba pienākumus pilda klātienē un nespēj iesaistīties atbalsta sniegšanā skolēnam, kamēr notiek attālinātais mācību process. Nav pieļaujams, ka skolotājs samazina vērtējumu skolēnam, ja tam nav pieejams kāds no tehnoloģiskajiem risinājumiem, piemēram – webkamera. Šajā gadījumā ir jāmeklē individuāls risinājums, jo pretējā gadījumā skolēna motivācija iesaistīties mācību procesā tiek būtiski ietekmēta, jo viņš, nespējot ietekmēt ekonomiskos apstākļus ģimenē, nevar izpildīt skolotāja prasīto, apzināti sāk izvairīties no dalības šādās mācību stundās un zaudē vēlmi meklēt alternatīvus risinājumus, jo tādi viņam netiek piedāvāti. Būtībā, skolēns saņem sodu par to, ko viņš nevar ietekmēt. Un tas nav pieļaujams.

Svarīgi atcerēties, ka izglītojamo ikdienas uzvedības novērojumi ļauj ne tikai savlaicīgi apzināt PMP riskam pakļautos izglītojamos, bet palīdz izstrādāt atbalsta sistēmu problēmu mazināšanai un novēršanai. Pedagogs nav speciālists ne sociālajā darbā, ne psiholoģijā, tādēļ nepieciešamības gadījumā svarīgi vērsties pie izglītības iestādes vai pašvaldības atbalsta komandas, kas palīdzētu izstrādāt individuālo atbalsta plānu katram izglītojamajam.