Projekta PuMPuRS aktivitātes atbalsta un savstarpējās sadarbības veicināšanai


Projekta PuMPuRS līdz šim redzamākās aktivitātes saistītas ar atbalsta sniegšanu skolēniem, kuriem tiek identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski, tomēr ļoti svarīgi ir neaizmirst arī par pedagogiem, kuri papildus ikdienas pienākumu pildīšanai un skolēnu izglītošanai rod iespēju iesaistīties projekta īstenošanā. Lai projekta galvenā ideja – pamanīt, ieklausīties un atbalstīt spētu pilnvērtīgi iedzīvoties arī skolotāju ikdienas darbā, iesaistītajām pusēm tiek piedāvāta iespēja saņemt dažāda veida sistēmiskus atbalsta pasākumus izglītības vides pilnveidei.

Lai uzturētu skolotāju emocionālo veselību, atbalstītu skolotāju darbā ar PMP riska izglītojamajiem tiek organizētas Supervīzijas, kas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanas kontekstā ir uz skolotāju orientēta grupu konsultēšanas forma, kurā reflektējot par profesionālo darbību saistībā ar PMP risku atpazīšanu, prevenciju un intervenci, skolotāji saņem atbalstu.

Šobrīd ir novadītas pilotmācības profesionālās kompetences pilnveides programmai "Darbs jaunatnes jomā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem", programma paredzēta jaunatnes lietu speciālistiem, jaunatnes darbiniekiem un pedagogiem. Programma tiks vērsta uz darbu ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem šādu mērķu sasniegšanai, lai palielinātu viņu mācību motivāciju, iesaistītu viņus jauniešu aktivitātēs un iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības un veicinātu viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

PuMPuRS eksperti šobrīd ir sagatavojuši saturu arī pašvaldību darbnīcām, kas plānotas kā alternatīva apmācības sistēma un profesionālās kompetences attīstības bāze pašvaldību komandām par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) pasākumu īstenošanu pašvaldībās. Darbnīcu mērķis ir: veicināt PMP problēmsituāciju apzināšanos un rosināt to dziļāku izpēti un sasaisti ar citiem, bērna labizjūtu skolā, ģimenē un sociālajā vidē, noteicošiem aspektiem, īstenojot holistisku pieeju visu iesaistīto pušu mijiedarbībā PMP risku mazināšanā.

Tāpat, projekta PuMPuRS ietvaros izveidotas darbnīcas izglītības iestādēs, lai veicinātu pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju izglītībā:

  • Pilnveidojot klasvadības jautājumus un risinot konfliktsituācijas;
  • Konsultējot un sadarbojoties ar vecākiem;
  • Izstrādājot individuālos mācību un audzināšanas plānus izglītojamajiem;
  • Īstenojot vienotu un saskaņotu pedagoģisko darbību izglītības iestādē un novadā;
  • Sniedzot atbalstu izglītojamajiem mūžmācīšanās procesa sekmīgai īstenošanai, ievērojot vecumposma attīstības īpatnības (pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem).

 Projekts septembrī uzsācis īstenot trīs profesionālās kompetences pilnveides programmas:

  • “Atbalstoša mācību vide – resurss izglītībā”. Programmas mērķis ir sekmēt vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu izpratni par atbalstošo mācību vidi kā būtisku resursu izglītībā 21. gadsimtā, lai veicinātu mijiedarbību ar izglītojamajiem, tādējādi mazinot vai novēršot vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus.
  • “Individuāla un grupu konsultēšana – profesionālās darbības veids izglītībā”. Programmas mērķis ir integrēt konsultēšanu kā profesionālās darbības veidu izglītības vidē un tā orientēta uz konsultēšanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanā kā mūsdienu pedagoģiskās kompetences neatņemamu sastāvdaļu pedagoga ikdienas darbā.
  • Profesionālās kompetences pilnveides programma “Pedagoga kompetence un efektivitāte mūsdienu pedagoģiskajā realitātē” izstrādāta saskaņā ar izpratni par pedagoga rīcībspēju izglītības vidē atbilstīgi sabiedrības attīstības tendencēm un mūsdienu pedagoģiskai realitātei.

Projekta PuMPuRS sadarbības partneriem, pašvaldību koordinatoriem, skolēnu atbalsta personām ir iespēja pieteikties arī uz individuālajām konsultācijām, lai skaidrotu nepieciešamo saistībā ar projekta īstenošanu. Individuālajām konsultācijām var pieteikties pie projekta koordinatoriem. Turpinot darbu pie Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" – “PuMPuRS” – atbalsts un savstarpēja sadarbība starp iesaistītajām pusēm ir noteikta kā viena no projekta prioritātēm, tādēļ – aicinām ikvienu projekta esošo sadarbības partneri, kā arī tos skolu vai pašvaldību pārstāvjus, kuri vēlas par iesaisti projektā un tā īstenošanu uzzināt ko vairāk – izmantot iespēju un pieteikties bezmaksas konsultācijām