Projekta PuMPuRS īstenotie atbalsta pasākumi 2021. gadā


2021. gadā Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, jeb PuMPuRS ietvaros, dažādus atbalsta pasākumus saņēmuši Vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamie no 1. līdz 12. klasei. Atbalsts sniegts arī Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem no 1. līdz 4. kursam un izglītības iestāžu pedagogiem un pašvaldību izglītības speciālistiem. Projekta ietvaros turpinās arī Jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošana.

Jau šobrīd, kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā, iezīmējas un arvien biežāk apstiprinās būtiski ieguvumi skolēniem, kuriem tiek identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski. Atbalsta personāls biežāk izprot atbalsta nozīmīgu un savu personīgo resursu pietiekamības ietekmi uz spēju sniegt mērķētu, PMP riskus mazinošu, atbalstu.

Šobrīd projekta ietvaros atbalsts sniegts vairāk nekā 63 000 skolēnu, kuriem identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski.

 • 2017./2018. mācību gadā īstenoti 6834 Individuālā atbalsta plāni (IAP)
 • 2018./2019. mācību gadā – 15 129 (IAP)
 • 2019./2020. mācību gadā – 21 732 (IAP)
 • 2020./2021. mācību gadā kopumā sagatavoti 19757 IAP

Individuālo atbalsta plānu īstenošanas rezultātā:

 • Sekmēta skolēnu mācību motivācija, izaugsme mācību sasniegumos.
 • Nostiprinās skolēnu patstāvība, saskarsmes prasmes, pašvērtējums.
 • Uzlabojas skolēnu sadarbība ar skolotāju.
 • Atbalsta personāla sniegto konsultāciju rezultātā samazinās skolēnu psihoemocionālā spriedze.
 • Sniegto atbalsta pasākumu kopums samazina uzvedības problēmas.
 • Samazinās skolēnu skaits, kuriem ir nepieciešams pagarinātais mācību gads.
 • Ēdināšanas un naktsmītņu pakalpojumi uzlabo skolēnu labizjūtu.

Laikā no 2020. gada rudens, kad valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija un daļai izglītojamo tika noteiktas attālinātās mācības, būtiski palielinājās arī nepieciešamība sniegt atbalstu pedagogiem.

 • Pašvaldību darbnīcas tiek nodrošinātas pašvaldību starpprofesionāļu kolektīvu darbnīcām, lai sniegtu atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanas sistēmas attīstībai un pilnveidotu profesionālās kompetences attīstības bāzi.
 • Semināri izglītības iestādēs snieguši atbalstu Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanas profilakses sistēmas attīstībai un pilnveidojuši bāzi profesionālās kompetences attīstībai darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanas riska grupu.
 • Viens no projekta virzieniem ir skolotāju un pašvaldību jaunatnes speciālistu un jaunatnes darbinieku profesionālās kompetences pilnveides programmu izstrāde un īstenošana.

Kopumā projekta ietvaros īstenoti 543 ievadsemināri, 380 darbnīcas izglītības iestādēs, 768 supervīzijas. Projekta ietvaros novadītas 96 pedagogu profesionālās pilnveides programmas.

Lielākie izaicinājumi, kas saistīti ar atbalstu pedagogiem 2021. gadā:

 • Izglītības iestāžu darbiniekiem ir grūti vienoties par abpusēji izdevīgiem semināru laikiem, īpaši pandēmijas laikā.
 • Ļoti bieži pašvaldības darbinieki nesaskata problēmas savā ikdienas darbā un sākotnēji uzskata, ka neko nevar uzlabot, bet pēc īstenotajiem projekta semināriem ir pozitīvas atsauksmes par iegūto pieredzi un zināšanām.
 • Latvijā ir plašs semināru un darbnīcu klāsts, izglītības iestāžu darbiniekiem ir grūti atrast, ko izvēlēties, tāpēc dažkārt ir sarežģīti organizēt grupu un vienoties par laiku.

Projekta ietvaros īstenoti arī Jaunatnes iniciatīvu projekti.

 • 2018. gadā īstenoti 78 projekti
 • 2019. gadā īstenoti 97 projekti
 • 2020. gadā īstenoti 192 projekti
 • 2021. gadā īstenoti 130 projekti

2021. gadā projekta ietvaros pievērsām īpašu uzmanību sadarbībai ar izglītojamo vecākiem. No 2. līdz 6. augustam tika organizētas konferences tiešsaistē, kur piecu dienu garumā tikāmies ar pārstāvjiem no pieciem reģioniem visā Latvijā, lai pievērstu uzmanību tieši pedagogu savstarpējai sadarbības veicināšanai ar vecākiem un personīgajai labizjūtai strādājot ar skolēniem, kuriem identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski. Ņemot vērā to, ka 2021. gada pavasarī tika paplašināta projekta atbalsta saņēmēju mērķa grupa un tai pievienojās 1. līdz 4. klašu skolēni, runājām arī par tiem aspektiem, kas būtiski visiem bērniem sākot no 1. klases, līdz par vidusskolas skolēniem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, lai samazinātu to skolēnu skaitu, kas pirms laika pārtrauc mācības.

Projektā iesaistās skolas, kurās ir skolēni ar vienu vai vairākām pazīmēm, kas liecina par risku priekšlaicīgi pārtraukt mācības. Atbilstoši konkrētajiem riskiem katram no šiem skolēniem pedagogs veido individuālo atbalsta plānu vienam semestrim, kuru pēc nepieciešamības var pārskatīt un turpināt darbu ar skolēnu arī nākamajos semestros. Atbalsta pasākumi var ietvert, piemēram, konsultācijas mācību priekšmetos, speciālistu vai asistenta palīdzību, kā arī nepieciešamo skolas lietu, transporta un ēdināšanas nodrošināšanu.

Atbalsta sniegšana nebeidzas ar vienu konsultāciju vai transporta biļetes apmaksāšana. Aiz katra bērna un pedagoga slēpjas stāsts, kas tikai pilnībā izzināts, var kļūt par atbildi kādai līdz šim neatrisinātai problēmai!

Mums katram ir jāiemācās, ne tikai pamanīt kādu, kuram nepieciešams atbalsts, bet arī jāatceras, ka ir no sirds jāieklausās tad, ja sākumā ir klusums!

Tikai tad, kad spējam būt pacietīgi un sadzirdēt, tikai tad mums izdosies sniegt to atbalstu, kas visvairāk nepieciešams! Lai izdodas Jaunajā gadā vēl labāk pamanīt, vēl uzmanīgāk sadzirdēt, vēl jēgpilnāk atbalstīt! PALDIES visiem, kuri iesaistās atbalsta sniegšanā tiem skolēniem, kuriem identificēti priekšlaicīgi mācīšanās pārtraukšanas riski!