PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvu projektu otrais uzsaukums ir klāt!


Esiet aktīvi, sekojiet līdzi pašvaldību mājas lapās izvietotajai informācijai un palīdziet jauniešiem iesaistīties PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvu projektos, tādējādi, veicinot viņos motivāciju turpināt izglītību un aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē!

Šobrīd projekta konkursi ir izsludināti šādās pašvaldībās:

Ar nepacietību gaidām arī citu pašvaldību izsludinātos konkursus, lai kopā ar jauniešiem tiektos uz lieliem un augstiem mērķiem!

Projekta iesniedzējs var būt:

  • jaunatnes organizācija;
  • biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni;
  • jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu grupu.

Konkursā atbalstāmās aktivitātes – pasākumi, kas vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīšanu jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības.

Pasākumi tiek plānoti saskaņā ar pašvaldības (vai pašvaldībā esošās valsts profesionālās izglītības iestādes, ja projekta dalībnieki pārsvarā ir šīs iestādes audzēkņi) preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plānu samazināšanai.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši.

Projektos var iesaistīt arī sadarbības partnerus – jauniešu centrus, bērnunamus, izglītības iestādes, citas nevalstiskas organizācijas u.c., kas var tikt iesaistītas projekta īstenošanā, lai veicinātu tā mērķa sasniegšanu.

Pirmie projektu konkursi tika izsludināti 2018. gada rudenī, kā rezultātā 36 pašvaldībās tika apstiprināti 78 projekti. Tagad kārta otrajam uzsaukumam. Tā laikā no aprīļa līdz pat jūnijam, pašvaldībās tiks izsludināta pieteikšanās, kurā aicinātas Biedrības un Nodibinājumi iesniegt savas projektu idejas!

Vairāk info: http://www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti