Sadarbības nozīme pašvaldībās, lai mazinātu un risinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus


Sadarbība ir viens no būtiskākajiem nosacījumiem, lai sasniegtu mērķus, kas saistīti ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas riskiem un to mazināšanu. Tomēr starpinstitucionālā sadarbība Latvijas pašvaldībās ir atšķirīga. Ne katrā pašvaldībā ir izveidots starpinstitūciju sadarbības modelis (bāriņtiesa, pašvaldību sociālie dienesti, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāles, dzimtsarakstu nodaļas, valsts un pašvaldības policija u.c. institūcijas). Ne vienmēr iesaistīto institūciju atbildība un pienākumi pašvaldībās ir precīzi definēti un tiek nodrošināta to darbības nepārtrauktība.

  • Starpinstitucionālā sadarbība nepieciešama, lai bērnu tiesību aizsardzības subjekti varētu veiksmīgi īstenot normatīvajos aktos noteiktās prasības, nodrošinot bērnu tiesības, piemēram, bērna drošību, aizsardzību, tiesības uz izglītību, tiesības būt pasargātam no fiziskas, garīgas un seksuālas ekspluatācijas.
  • Starpinstitucionālā sadarbība ir nozīmīga, lai normatīvo aktu noteiktajā kārtībā sniegtu atbalstu izglītības iestādēm, ne tikai, nodrošinot izglītības ieguvi, mazinot PMP riskus (apzinot gan institucionālos, gan individuālos faktorus), bet arī, risinot dažādus sarežģītus problēmgadījumus.

Pašvaldībām, kuras līdz šim nav izveidojušas starpinstitūciju sadarbības modeli, kas nodrošinātu gan PMP datu uzkrāšanu un analīzi, gan izstrādātu un veiktu preventīvos pasākumus PMP seku apzināšanā un novēršanā, tas būtu pirmais veicamais uzdevums.

Veidojot starpinstitūciju sadarbības modeli, ir jāņem vērā, ka svarīgs ir saskaņots sadarbības komandas darbs, regulāra informācijas aprite un pieejamība, regulāri plānotas un saskaņotas tikšanās visiem komandas dalībniekiem, jo sanāksmēs būtiska ir visu sadarbības partneru dalība. Sadarbības komandai ir jābūt savlaicīgi informētai par visiem notikumiem (par tiesas sēžu datumiem, lēmumiem, ģimenes apmeklējumiem, izpētes rezultātiem u.c.), kas saistīti ar darbu ar PMP riska izglītojamajiem.

Tā kā PMP problēmgadījumi ir individuāli un atšķirīgi, tad arī risinājumiem jābūt individuāliem, tie nevar būt standartizēti un vienādi visiem PMP riska izglītojamajiem. Pašvaldībai, plānojot atbalstu PMP riska samazināšanai, būtu jāveicina izglītojamo individuālo spēju un talantu attīstība, jānodrošina labvēlīga mācību vide, atbalstošs pedagoģiskais personāls ar vēlmi nepieļaut, ka mācības tiek pārtrauktas priekšlaicīgi.

Vairāk info: http://www.pumpurs.lv/sites/default/files/2019-12/Metodologiskas_vadlinijas_darbam_projekta_Atbalsts_priekslaicigas_macibu_partrauksanas_samazinasanai_2019.pdf