Izstrādāta jauna profesionālās kompetences pilnveides programma “Sociālā darbinieka darbs ar ģimeni un izglītojamo ar augstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku”


Profesionālās kompetences pilnveides programma izstrādāta saskaņā ar 2016.gada 12.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”

Programmai ir vērsta uz tādu vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu un sociālo darbinieku zināšanu un prasmju pilnveidošanu, kas nepieciešamas, lai savlaicīgi pamanītu ģimenes, kurās aug bērni, kas pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam, kā arī pilnveidotu zināšanas, izpratni par sociālo darbu ar minētajām ģimenēm. Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas cēloņi meklējami ne tikai izglītības iestādē, kurā mācās izglītojamais, bet arī ārpus tās- ģimenē un sabiedrībā, līdz ar to skolām problēmas risināšanā jāiesaista arī citi profesionāļi, piemēram, sociālie darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti un jaunatnes darbinieki, kas spēj sniegt būtisku atbalstu gan darbā ar izglītojamo ģimenēm, gan pašiem izglītojamajiem.

Profesionālās kompetences pilnveides programmas mērķauditorija ir gan pašvaldību sociālie darbinieki, gan vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi, kā arī jaunatnes lietu speciālisti. Programma vērsta uz starpinstitucionālās sadarbības izveidošanu starp sociālo dienestu, izglītības iestādi un citiem iespējamiem sadarbības partneriem, tajā skaitā jauniešu neformālās izglītības organizētājiem.

Programma izstrādāta, lai:

  • pilnveidotu sociālo darbinieku, pedagogu, jaunatnes lietu speciālistu un jaunatnes darbinieku zināšanas par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas agrīnām pazīmēm;
  • pilnveidotu sociālo darbinieku, pedagogu, jaunatnes lietu speciālistu un jaunatnes darbinieku zināšanas un prasmes identificēt ģimenes, kurās augošajiem bērniem pastāv priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risks;
  • pilnveidotu izpratni, zināšanas un pieredzi par starpinstitucionālās sadarbības modeļiem un to nozīmi priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanā un atgriezties izglītības sistēmā;
  • pilnveidotu izpratni par Sociālās rehabilitācijas plāna izveidi ģimenei un bērnam priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanai un katra iesaistīta speciālista lomu plāna izpildē;
  • attīstītu prasmes veidot Sociālās rehabilitācijas plānu;
  • pilnveidotu sociālo darbinieku, pedagogu, jaunatnes lietu specialistu, jaunatnes darbinieku izpratni par resursu, t.sk. kopienas resursu, piesaisti problēmas risināšanai;
  • attīstītu sociālo darbinieku, pedagogu, jaunatnes lietu speciālistu, jaunatnes darbinieku prasmes koordinēt iespējamos palīdzības veidus, sasniedzot labāko iespējamo rezultātu ar pieejamajiem resursiem.

Profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs ir izstrādāts 12 akadēmisko stundu apjomā. Profesionālās kompetences pilnveides programmas saturā iekļautas teorētiskās un praktiskās nodarbības.

Profesionālās kompetences pilnveides programmu “Sociālā darbinieka darbs ar ģimeni un izglītojamo ar augstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku”’ īstenos:

 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA komanda: programmas koordinatore  profesore Lūcija Rutka, Dr.psych., RISEBA Studiju prorektore, Alla Plaude, Dr. psych, psihoterapijas speciāliste, Raina Vīra, Dr.paed.

Kursi tiks realizēti no 2022/2023 māc. g. septembra līdz aprīlim .

Noslēgumā tiks izsniegta IKVD apliecība par programmas apguvi.

 

PIESAKIES! 

 Raina Vīra, Dr.paed.

RISEBA Metodiskās padomes priekšsēdētāja,

Mob.29495550, e-pasts: raina.vira@riseba.lv