Par projekta PuMPuRS īstenošanas darbību ārkārtējās situācijas laikā (papildināts 16.03.2020.)


Papildināts (16.03.2020.)

Atsaucoties uz MK rīkojuma Nr.105 (https://likumi.lv/ta/id/313216-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-12-marta-rikojuma-nr-103-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu) 4.3. punktu “Pārtraukt valsts centralizēto pārbaudījumu darbu norisi, nodrošinot svešvalodu eksāmenu norisi laikposmā no 2020. gada 12. maija līdz 15. maijam”, vēršam uzmanību, ka iepriekšējā vēstulē minētie izņēmumi vairs nav spēkā un arī 12.klases izglītojamajiem konsultāciju un cita veida atbalstu īstenošana tiek pārtraukta!


Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija no 12. marta līdz 14. aprīlim, kas ietekmēs arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā projekta PuMPuRS aktivitātes.

Izvērtējot situācijas nopietnību un sekojot atbildīgo iestāžu ieteikumiem, projekts informē, ka tiek atceltas individuālās klātienes konsultācijas PuMPuRS birojā, Doma laukumā 8a, 2020. gada 18. martā.

Tāpat, aicinām šobrīd Jaunatnes iniciatīvu projektu organizētājus pārcelt plānotās neformālās izglītības aktivitātes uz periodu pēc noteikta ierobežojuma, 2020. gada 14. aprīlī.

Šobrīd, kopā ar ekspertiem tiek plānota un izskatīta individuāla atbalsta sniegšanas iespējas nepārtrauktība projektā iesaistītajiem izglītojamajiem, kuriem ir nepieciešamas individuālās konsultācijas, lai samazinātu priekšlaicīgus mācību pārtraukšanas riskus.

Nākamās nedēļas laikā par individuālajām konsultācijām un darba organizēšanas kārtību tiks informēti VISI projektā iesaistītie sadarbības partneri un izglītības iestādes.

Projekta aktivitāšu (supervīziju, darbnīcu, profesionālās kompetences pilnveides programmu) norise tiks iespēju robežās nodrošināta, sazinoties individuāli ar izglītības iestāžu vadību un pieņemot kopīgu lēmumu, atbilstoši esošajai ārkārtas situācijai valstī.

Visa aktuālā informācija tiks ievietota projekta mājaslapā www.pumpurs.lv, kā arī publicēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājaslapā www.ikvd.gov.lv, sadaļā ESF projekts “PuMPuRS”.

Aicinām sekot oficiālajai informācijai par epidemioloģisko situāciju valstī Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē: https://spkc.gov.lv/lv/

Projekta PuMPuRS komanda